escola oficial idiomes de badalona escuela idiomas

Telèfon de contacte
93 383 30 99

facebook eoibadalona twitter eoibadalona instagram eoibadalona

Esteu aquí

Inici » SECRETARIA

MATRÍCULA CURS 2022-2023

 

 


 

MATRÍCULA NOU ALUMNAT

IMPORTANT:

En matricular-vos a l’Escola Oficial d’Idiomes de Badalona, us esteu matriculant en un ensenyament presencial. És la vostra responsabilitat assistir a les classes, seguir les activitats d’aula, que poden comportar l'ús del telèfon mòbil, les tasques telemàtiques (aules Moodle/ Google Classroom) i altres deures que el professorat us encarregui. Aquesta feina constitueix informació essencial per a l’avaluació continuada i  per al seguiment que el professorat fa del seu alumnat.

Si la normativa sanitària ho requereix, una part o la totalitat de les classes podrà fer-se de forma telemàtica sincrònica o asincrònica mitjançant les eines digitals presentades a principi de curs.

Si es donés el cas de confinament o de tancament de l’escola per la Covid-19, els departaments de l’escola revisaran les evidències de treball recollides durant el curs i decidiran aleshores si s’han assolit les competències del nivell assenyalades en el currículum, per poder asseverar que l’alumna/e és APTA/APTE.

 

 • En el cas d'haver d'ajuntar un certificat que eximeixi de la prova de nivell, és molt important assegurar-se que aquest ha estat acceptat abans del 13 de setembre. Es pot comprovar des de la mateixa aplicació informàtica de preinscripció. En cas de no ser vàlid, cal posar-se en contacte amb l'escola.

NIVELL C2

 

MATRÍCULA ANTIC ALUMNAT

 

 

PROGRAMA PIA+ PER A PROFESSORAT (anglès, francès i alemany)

Programa per a la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat no universitari. Trobeu més informació a l'enllaç següent:

 • Informació PIA +
 • Sol·licitud de retorn de taxes per a l'alumnat APTE entre l'1 i el 10 de juliol de 2022 en el següent enllaç (pendent de publicació).

MATRÍCULA D'ACTUALITZACIÓ EN CURSOS INFERIORS

 • Dirigit a les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes que condueixen a l’obtenció d’un certificat, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements.
 • Preinscripció: La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre una vegada finalitzat el període d'admissió, i només s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma sol·licitat.
 • La sol·licitud és valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne ho vol.
 • Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial.
 • Preu del curs: 305 € (cursos A1, A2 i C1) o 318,90 € (cursos B1, B2.1 i B2.2)

CONVALIDACIÓ DE MATÈRIES A BATXILLERAT

 • Els i les alumnes que cursen el batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera en una EOI poden sol·licitar, a cada curs, la convalidació de la darrera franja de quatre hores de cada curs que es completa amb una matèria de modalitat, pròpia o aliena, o bé amb dues matèries específiques, si es dona alguna de les condicions següents:

a) Es cursa a l’EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que ofereix el centre.

b) Es cursa a l’EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre.

 • A més, l’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics, que es matriculi d'una segona llengua estrangera en una EOI, diferent de la llengua estrangera obligatòria del currículum que estudien en el centre educatiu, tenen una bonificació del 50% del preu públic (cursos d’A1, A2 i C1)

PREUS  I BEQUES

Preus públics: cursos A1, A2 i C1 (segons la LLei 2/2014)

 

1a matrícula

2a vegada 

(coeficient d'1,3

de la quota prevista)

3a vegada 

(coeficient d'1,8

de la quota prevista)

Matrícula ordinària + serveis*

305,00 €

(matrícula 275,00 € + serveis 30,00 €)

396,50 €

(matrícula 357,50 € + serveis 39,00 €)

549,00 €

(matrícula 495,00 € + serveis 54,00 €)

Matrícula i serveis* amb bonificació 50%

152,50 €

(matrícula 137,50 € + serveis 15,00 €)

198,25 €

(matrícula 178,75 € + serveis 19,50 €)

274,50 €

(matrícula 247,50 € + serveis 27,00 €)

Exempció de pagament 

00,00 € 

00,00 € 

00,00 € 

*Preu del servei d'accés a la plataforma i materials didàctics d'ensenyament: 30 € (preu públic), regulat per l'ORDRE EDU/155/2020 (modificada per l'ORDRE EDU/114/2021), de pagament obligatori  i subjecte a bonificacions i exempcions. Aquesta quota possibilita els serveis de biblioteca, grups de conversa, activitats culturals i conferències, missatgeria i altres materials pedagògics.  

 • Més informació sobre preus públics (cursos A1, A2 i C1)
 • NOU! Bonificacions del 50% als cursos A1, A2 i C1
 • - Els alumnes dels centres sostinguts amb fons públics, que es matriculen d'una segona llengua estrangera en una escola oficial d'idiomes, diferent a la llengua estrangera obligatòria del currículum que estudien en el centre educatiu, tenen una bonificació del 50% del preu públic.
 • - Els alumnes matriculats en una escola oficial d'idiomes que cursen una llengua estrangera i volen estudiar una segona llengua estrangera en la mateixa o una altra escola oficial d'idiomes, tenen una bonificació del 50% del preu públic en una de les llengües que es matriculin.
 • - Els alumnes matriculats en una escola oficial d'idiomes, que cursen una llengua estrangera en el nivell de 5è (intermedi B2), que es matriculin en una nova llengua estrangera el curs immediatament posterior, tenen una bonificació del 50% del preu públic de la matrícula de la nova llengua.

 • Exempcions i bonificacions generals.

Taxes: cursos B1, B2.1 i B2.2 (segons les Lleis 4/2017 i 5/2017)

 

1a matrícula

2a vegada 

(coeficient d'1,3

de la quota prevista)

3a vegada 

(coeficient d'1,8

de la quota prevista)

Matrícula ordinària + serveis*

318,90 €

(matrícula 288,90 € + serveis 30,00 €)

414,60 €

(matrícula 375,60€ + serveis 39,00 €)

574,05 €

(matrícula 520,05 € + serveis 54,00 €)

Matrícula i serveis* amb bonificació 50%

159,45 €

(matrícula 144,45 € + serveis 15,00 €)

207,30 €

(matrícula 187,80 € + serveis 19,50 €)

287,05 €

(matrícula 260,05 € + serveis 27,00 €)

Exempció de pagament 

00,00 € 

00,00 € 

00,00 € 

*Preu del servei d'accés a la plataforma i materials didàctics d'ensenyament: 30 € (preu públic), regulat per l'ORDRE EDU/155/2020 (modificada per l'ORDRE EDU/114/2021), de pagament obligatori  i subjecte a bonificacions i exempcions. Aquesta quota possibilita els serveis de biblioteca, grups de conversa, activitats culturals i conferències, missatgeria i altres materials pedagògics.  

 • Més informació sobre taxes (cursos B1, B2.1 i B2.2) 
 • Aquestes taxes, que no inclouen els llibres, s’han de pagar, d’un sol cop, en el termini de 24 hores de la data de matrícula a les oficines de “La Caixa”.
 • Exempcions i bonificacions generals

Beques

 

escola oficial de idiomes badalona de la generalitat de catalunya

Escola Oficial d´Idiomes de Badalona
Avinguda Marquès de Mont-roig 237
08918 Badalona
telèfon: 93 383 30 99
eoibadalona@xtec.cat